Aluehallintovirastolla ei huomauttamista Pyhtään kalustohallien valvontavastuusta

14.9.2020

Pyhtään lentopaikan kalustohallien rakennusluvan valvontavastuusta tehty kantelu ei anna aluehallintovirastolle aihetta toimenpiteisiin.


Pyhtää

Aluehallintovirasto on antanut 9.9.2020 päätöksen vastaanottamaansa kanteluun, joka on tehty Pyhtään kunnan rakennusluvan valvontavastuusta ja toimenpiteistä liittyen Redstone AERO Oy:n omistamiin Pyhtään lentopaikan kalustohalleihin. Päätöksen mukaan kantelu ei anna aihetta Aluehallintoviraston toimenpiteisiin.

Aluehallintovirasto katsoo, että sille tehdyssä kantelussa on kyse kunnassa tehdyn rakennuslupapäätöksen valvonnan lainmukaisuudesta. Aluehallintovirasto ei ota kantaa varsinaisen lupapäätöksen oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen, mikä asia on hallintotuomioistuimessa vireillä.

Asiassa on selvitetty, että Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan valvontajaosto on 1.10.2018 myöntänyt rakennusluvan Redstone AERO Oy:lle kolmen kalustohallin rakentamiseen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on 19.3.2019 antanut välipäätöksen, joka kieltää rakennusluvan täytäntöönpanon ja 6.9.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut rakennuslupapäätöksen. Päätös ei ole lainvoimainen.

Kantelijat ovat katsoneet, että 19.3.2019 välipäätöksestä huolimatta kalustohallia käytetään lentokoneiden säilytykseen lentojen välisenä aikana, ja että kunta on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Lisäksi kantelijat katsovat, että valvontajaoston mahdollisesta valvonnasta päättävän kokouksen järjestämisessä on viivytelty.

Pyhtään kunta on lausunnossaan kertonut, että tekniikkalautakunnan valvontajaoston mukaan rakennuksen luvatonta käyttöä ei pystytä valvomaan maanrakennuslain 183 §:n mukaisen kertaluonteisen, vähintään vuorokautta ennen ilmoitettavan, rakennuksen sisätiloihin ulottuvan tarkastuksen perusteella eikä rakennusvalvonnan käytössä olevilla resursseilla ole mahdollista toteuttaa yhden kohteen jatkuvaa valvontaa virka-aikana tai sen ulkopuolella.

Pyhtään kunnan valvontajaos ei ole viivytellyt asian käsittelyssä, toisin kuin kantelussa väitetään. Rakennustarkastaja on ilmoituksia saatuaan viipymättä pyytänyt rakennuksen omistajalta selvityksiä, jotka on saatu. Valvontajaos on käsitellyt asiaa tapauksen vuoksi kutsutussa ylimääräisessä kokouksessaan 12.6.2019 ja päättänyt tarvittavista valvontatoimista. Lisäksi kunta on vedonnut siihen, että rakennusluvanhaltija on ilmoittanut noudattavansa hallinto-oikeuden välipäätöstä.

Rakennuksen omistajalla on vastuu lain noudattamisesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Samassa laissa on säädetty rakennuksen ja sen ympäristön jatkuvasta kunnossapidosta. Valvontajaoksen näkemyksen mukaan asiassa on menetelty hyvän hallintotavan mukaisesti, ottaen huomioon kunnan käytettävissä olevat resurssit sekä asian merkittävyys yleisen edun näkökulmasta. Koska annettujen selvitysten ja esitettyjen epäilyjen välillä on havaittu ristiriitaa, asia on päätetty viedä tekniikkalautakunnan valvontajaoksen käsittelyyn, jonka toimivaltaan mahdollisten hallinnollisten pakkokeinojen tai ulkopuolisen virka-avun käyttämisestä päättäminen kuuluu.

Aluehallintovirasto toteaa 9.9.2020 päätöksessään, että Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan valvontajaosto on ryhtynyt asiassa riittäviin toimiin, eikä ole voinut todeta lainvastaisuutta tai muutakaan moitittavaa Pyhtään kunnan rakennusvalvonnan menettelyssä.

Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan valvontajaosto on 10.6.2020 kokouksessa myöntänyt kantelun kohteena olevalle kalustohallille tilapäisen rakennusluvan.